Algemene voorwaarden Rouwen Advocatuur B.V.

Januari 2023

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Rouwen Advocatuur B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid volgens Nederlands recht.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door Rouwen Advocatuur B.V. binnen het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden worden aangegaan met een opdrachtgever.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van haar bestuurder(s), de bij Rouwen Advocatuur B.V. werkzame advocaten, overig personeel en door of namens Rouwen Advocatuur B.V. voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
1.4 Rouwen Advocatuur B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe en lopende overeenkomsten

Artikel 2. Opdracht

2.1 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Rouwen Advocatuur B.V. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
2.2 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 3. Privacy

3.1 Rouwen Advocatuur B.V. verwerkt, in het kader van de uitvoering van de opdracht, persoonsgegevens op de wijze zoals beschreven in het toepasselijke privacy statement, in te zien op de website van Rouwen Advocatuur B.V. (www.rouwenadvocatuur.nl). Het privacy statement beval ook informatie over de bewaartermijnen van het met de opdracht gevormde dossier.
3.2 Door het verstrekken van zijn e-mailadres stemt de opdrachtgever (en/of zijn eventueel betrokken contact- en tussenpersonen) er tevens mee in dat zijn/haar e-mailadres wordt gebruikt voor het door Rouwen Advocatuur B.V. verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor seminars en lezingen. Mocht hij/zij hier geen prijs op stellen, dan kan hij/zij zich te allen tijde afmelden door middel van een e-mail met dit verzoek aan info@rouwenadvocatuur.nl, of door op de afmeldbutton onderaan een dergelijke mailing te klikken.

Artikel 4. Honorarium en verschotten

4.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Rouwen Advocatuur B.V. omvatten het honorarium, vermeerderd met kantoorkosten, de zogenaamde verschotten en BTW.
4.2 De uurtarieven van de bij Rouwen Advocatuur B.V. werkzame advocaten variëren afhankelijk van hun ervaring en specialistische kennis.
4.3 De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Rouwen Advocatuur B.V. ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald (zoals uittreksels uit het Handelsregister, deurwaarderkosten, griffierechten). De kantoorkosten bedragen 5% van het honorarium.
4.4 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium bepaald door de bestede uren te vermenigvuldigen met het voor de opdracht geldende uurtarief.
4.5 Rouwen Advocatuur B.V. is gerechtigd de door haar gehanteerde uurtarieven en de door haar bedongen vergoedingen voor onkosten (periodiek) te wijzigen. Een lijst met de thans geldende tarieven is op verzoek beschikbaar.
4.6 Rouwen Advocatuur B.V. is gerechtigd voorafgaand aan of gedurende de uitvoering van de opdracht een depot of voorschot te vragen in verband met toekomstig honorarium en verschotten, en (voortzetting van) de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat betaling daarvan is ontvangen: Rouwen Advocatuur B.V. zal de opdrachtgever tijdig informeren indien zij van dit opschortingsrecht gebruik maakt.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Tenzij anders overeengekomen, worden eenmaal per maand achteraf het honorarium en verschotten in rekening gebracht.
5.2 De betalingstermijn voor facturen van Rouwen Advocatuur B.V. bedraagt veertien (14) kalenderdagen. Bij overschrijding van de bovengenoemde betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en kan de vordering uit handen worden gegeven.
5.3 Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden aan Rouwen Advocatuur B.V. de invorderingskosten (die ten minste 15% van het openstaande factuurbedrag bedragen) te vergoeden alsmede de geldende wettelijke rente in geval van een particuliere opdrachtgever, respectievelijk de wettelijke handelsrente bij een niet particuliere opdrachtgever.
5.4 Rouwen Advocatuur B.V. is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen door de opdrachtgever volledig zijn voldaan. Rouwen Advocatuur B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 De gezamenlijke aansprakelijkheid van Rouwen Advocatuur B.V., haar bestuurder(s), de advocaten en de verder voor Rouwen Advocatuur B.V. werkzame personen en derden, is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Rouwen Advocatuur B.V. wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van Rouwen Advocatuur B.V. komt. Deze verzekering is afgesloten via HDI Global Specialty SE, gevestigd te Hannover, Duitsland – voor deze verzekering handelt zij vanuit haar bijkantoor in Nederland dat is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 76325083 met correspondentieadres in Nederland: HDI Global Specialty SE, the Netherlands, Postbus 925, 3000 AX Rotterdam, Nederland – . Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden.

6.2 Indien en voor zover geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekering om redenen die liggen buiten de specifieke omstandigheden van het dan voorliggende schadegeval, is de gezamenlijke aansprakelijkheid van Rouwen Advocatuur B.V. en haar bestuurder(s), de advocaten en de verder voor Rouwen Advocatuur B.V. werkzame personen en derden, in haar totaliteit beperkt
6.3 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de in artikel 5.1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Rouwen Advocatuur B.V. en haar bestuurder(s), de advocaten en de verder voor Rouwen Advocatuur B.V. werkzame personen en derden, beperkt tot de vergoeding ex BTW die de cliënt aan Rouwen Advocatuur B.V. voor de betreffende opdracht heeft betaald over de zes (6) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis.
6.4 Rouwen Advocatuur B.V. is gerechtigd om voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van deze derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Rouwen Advocatuur B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Behalve voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Rouwen Advocatuur B.V., vrijwaart de opdrachtgever Rouwen Advocatuur B.V. voor alle aanspraken van derden, de door Rouwen Advocatuur B.V. in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
6.5 Rouwen Advocatuur B.V. is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van door haar ingeschakelde derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
6.6 Alle aanspraken van de opdrachtgever op Rouwen Advocatuur B.V. vervallen twaalf (12) maanden nadat de werkzaamheden waarop die aanspraken betrekking hebben, zijn verricht, tenzij de eventuele rechten van de opdrachtgever overeenkomstig de wet reeds op een eerder tijdstip zijn vervallen.

Artikel 7. Klachten

7.1 Op de dienstverlening van Rouwen Advocatuur B.V. is de Klachtenregeling Rouwen Advocatuur B.V. van toepassing. Deze klachtenregeling is te vinden op https://rouwenadvocatuur.nl.

Artikel 8. Toepasselijk recht

8.1 De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Rouwen Advocatuur B.V. is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.
8.2 Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Rouwen Advocatuur B.V. waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beslecht door de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, onverminderd de bevoegdheid van Rouwen Advocatuur B.V. om geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
8.3 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. De tekst van de Nederlandse voorwaarden prevaleert boven de Engelse tekst. De voorwaarden liggen voorts ter inzage op het kantoor van Rouwen Advocatuur B.V. advocaten en worden op verzoek toegezonden. Tevens zijn de algemene voorwaarden te vinden op https://rouwenadvocatuur.nl.